inspectie & onderzoekOnderzoek Energieinformatieplicht (EML-lijst)

Per 1 juli 2019 moet gemeld worden welke energiebesparende maatregelen in gebouw(en) met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas (equivalent) genomen worden. Dit vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wat houdt de informatieplicht in?
De informatieplicht komt van de Rijksoverheid. Die wil energiebesparing en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot versnellen. Dit staat in het teken van de verduurzaming verduurzaming van Nederland en het tegengaan van klimaatverandering.

Van alle bedrijven en instellingen met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar moet bekend zijn welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de kosten in vijf jaar worden terugverdiend. Belangrijk om te weten: de informatieplicht betreft afzonderlijke locaties.

Heeft u niet vóór 1 juli 2019 gerapporteerd?
Als niet tijdig gerapporteerd is in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom. Het is daarom belangrijk om dit alsnog zo snel mogelijk te doen in eLoket. U kunt ook iemand machtigen die voor u rapporteert via eLoket.

Hoe moet de melding gedaan worden?
Via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet gerapporteerd worden welke energiebesparende maatregelen genomen worden. Als er geen maatregelen genomen worden, moet dat ook gemeld worden, met opgaaf van reden. De Omgevingsdienst in de betreffende regio checkt of wordt voldaan aan de informatieplicht. Als dat niet het geval is, kan een boete opgelegd worden. Na de eerste rapportage in 2019 moet om de 4 jaar het bevoegd gezag geïnformeerd worden over de genomen maatregelen.

Wat moet er gedaan worden?
Voldoen aan de informatieplicht kost tijd. Naast de algemene lijst met Erkende maatregelen heeft de overheid ook standaard lijsten met erkende maatregelen opgesteld voor diverse bedrijfstakken. Het pand dient onderzocht te worden en per punt op de lijst dient aangegeven te worden of dit wel of niet voldoet aan de maatregelen. En zo nee, waarom niet. Het jaarverbruik dient bekend te zijn, om te bepalen voor welke locatie(s) de informatieplicht geldt. Dit verbruik is terug te vinden op de jaarafrekening van de leverancier.

Wij regelen het graag voor u!
Als u niet zelf de tijd of gelegenheid heeft om de melding te doen, doen wij dat graag voor u. We bezoeken uw locatie(s) en verzorgen de melding, waarmee u voldoet aan uw informatieplicht. Daarbij verstrekken wij u een lijst met nog te nemen energiebesparende maatregelen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de grootte van de locaties.